Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Кратка история


История на ЗК Надежда


Застрахователна компания “Надежда” АД е правоприемник на Здравноосигурителна компания „Надежда” АД, която е основана през 2004 год.  Ние  успешно присъстваме на застрахователния пазар, утвърдихме авторитет на коректен и надежден партньор с над 500 лечебни заведения. Чрез внимание и специална грижа към всеки застрахован, ние създадохме стабилен авторитет и изградихме доверие в своите многобройни корпоративни и индивидуални клиенти.

С решение № 594-03 от 25.07.2013 г. на Комисията за финансов надзор се лицензирахме за извършване на пълния обем здравни услуги, разрешени от Закона за здравно осигуряване – застраховка „Заболяване”, както и за застраховка „Злополука”. Новите  застраховки са в съответствие с изискванията на по т. 1 и т. 2 от Раздел II, буква „А" на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

С решение № 121-ОЗ от 31.01.2014 г. на Комисията за финансов надзор се лицензирахме за извършване на пълния обем застрахователни услуги, разрешени от Кодекса за застраховане.

Дружеството има записан и изцяло внесен капитал в размер на 7 милиона лв.

За изпълнение на поетите ангажименти към застрахованите лица, ние разполагаме с изградена национална мрежа от лечебни заведения в страната с изпълнители на медицинска помощ – с почти всички лечебни заведения на национално ниво, с областните и общински лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в зависимост от местоживеенето на застрахованите лица.

Наличието на координатори в лечебните заведения по местоживеене на клиентите ни, динамичната връзка с тях и широкия кръг висококвалифицирани специалисти, с които разполагаме, са гаранция за качеството на здравните услуги.