Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Принципи и цели

В дейността си се придържаме към принципите на почтеност, откритост и висок професионализъм.

Нашите клиенти получават:


 • спешна и планова квалифицирана и специализирана медицинска помощ на територията на Р България при командировки, по време на отпуск и други, както на територията на Възложителя, така и извън нея в страната. Осигуряваме наземен и въздушен транспорт на територията на РБългария извън областите и населените места;
 • медицински услуги и в лечебни заведения на територията на страната, с които ЗК „Надежда” АД не е в договорни отношения. ЗК „Надежда” АД възстановява в размер на 100 % финансовите средства, заплатени от застрахованите лица срещу представени фактура с фискален бон и медицински документ (направления, епикризи, лабораторни  изследвания  и други),  издадени от тези лечебни заведения;
 • не заплащат потребителски и други такси, изисквани съгласно законите и нормативните уредби в българското здравеопазване;
 • нямат финансови взаимоотношения с лечебните заведения;
 • ползват без заплащане рехабилитационнни услуги в санаториумите на Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, НОИ, Централен кооперативен съюз за долекуване и възстановяване. Гарантиран е подбора за лечение в санаториум по лекарско предписание и от офиса на ЗК „Надежда” АД за долекуване и възстановяване след настъпило заболяване, както и срещу допълнително заплащане от пациента извън случаите на комплексния пакет (спесификацията на услугите) по полицата;
 • на застрахованите се оказва съдействие по отношение на получаване на информация при необходимост за насочване в лечебни заведения, в които се оказват най-качествени медицински услуги и им се осигурява консултации от хабилитирани лица и други;
 • възможност за транспорт от едно лечебно заведение до друго лечебно заведение при необходимост;
 • възможност за консултация от хабилитирани лица, когато пациентът е настанен в лечебно заведение извън университетските лечебни заведения;
 • на застрахованите лица се предоставя рецептурна книжка за закупуване на лекарствени средства без самоучастие във верига от аптеки;
 • съблюдаваме за стриктно прилагане на стандартите на добрата медицинска практика чрез осъществяване на медицински и финансов контрол на изпълнителите на здравни услуги. 

​Нашата мисия е да съдействаме за:


 • формирането на съвременна здравна култура в населението;
 • подобряване на неговия здравен статус;
 • осигуряване на качествени здравни услуги на значително по ниска цена от действителна им стойност.