Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Застраховка "Каско"

 
Застраховка „Каско” Застраховката се прилага за моторни превозни средства (МПС) снабдени с българска регистрация, които са собственост на посочено в полицата физическо или юридическо лице.

Териториалното покритие обхваща Република България, държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария и страните членки на Международното споразумение „Зелена карта“.
 
Клауза „О” – Основно каско
Покриват се щети на застрахованото МПС, причинени от пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на покой на МПС и неработещ двигател; природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, случайно падане на клони, дървета и други предмети вследствие на гореизброените природни бедствия; действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, увреждане от естествено натрупване на сняг и лед.
 
Клауза „Р” – Разширено каско
Покриват се щети на застрахованото МПС, причинени от всички рискове включени в Клауза „О” и следните допълнителни: пожар и/или експлозия възникнал/и при включване и работа на двигателя при престой, както и по време на движение на МПС; пожар и/или експлозия възникнал/и вследствие техническа неизправност; пътно-транспортно произшествие (ПТП) по време на движение или в паркирано състояние; злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС.
 
Клауза „К” – Кражба и грабеж
Покриват се щети на застрахованото МПС вследствие на кражба и грабеж на цяло МПС;
 
Клауза „П” – Пълно каско
Покриват се щети на застрахованото МПС, причинени от всички рискове включени в Клауза „О”, Клауза „Р”, Клауза „К” и следните допълнителни: умишлен палеж и взривяване; кражба чрез взлом на допълнително монтирано, стационарно аудиооборудване.
 
Застраховката се сключва въз основа на попълнено и подписано от кандидата за застраховане Предложение – въпросник по образец на Застрахователя.
 
Допълнително изискване за покриване на рисковете по Клаузи „К“ и „П“ е наличието на функционираща сигнално охранителна – система и/или други по вид системи или устройства за сигурност и защита, по преценка на Застрахователя.
 
Застрахователният договор се сключва за срок определен в полицата, влиза в сила от датата и часа на деня, посочен за начало, при условие, че е платена цялата дължима премия или договорената първа вноска от нея и след извършването на оглед и заснемане от Застрахователя или негов представител. Покритието изтича в 24.00 часа на деня, указан  за край на срока на застраховката.
 
При подновяване на застрахователния договор, застрахователната премия се коригира с отстъпка или надбавка, прилагане на „бонус – малус” система, в зависимост от историята на щетимост на Застрахования по предходни полици.
 
Застархователната сума на МПС се определя в лева или евро. За автомобили на възраст до 6 месеца, застрахователната сума се определя по фактура. Във всички останали случаи, застрахователната сума се определя по експертна оценка на ЗК „Надежда”АД.
 
Застрахователната премия се определя от Застрахователя на база на действащата към момента на сключване на застраховката тарифа и може да бъде коригирана с отстъпки или надбавки. Застрахователната премия е дължима еднократно при сключването на застрахователния договор или разсрочено до 4 броя вноски.
 
При допълнителна договореност между страните, застрахователният договор може да бъде сключен при условие на самоучастие на Застрахования във всяка щета.
 
При настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият трябва да:
  • уведоми незабавно всички компетентни държавни органи, според вида на настъпилото застрахователното събитие;
  • уведоми незабавно Застрахователя на денонощен дежурен телефон, указан в застрахователната полица;
  • уведоми и в писмен вид Застрахователя, но не по-късно от 3 работни дни от настъпването / узнаването за събитието, като при кражба или грабеж и злоумишлен палеж и взривяване този срок е 24 часа;
  • запази увреденото МПС за оглед от Застрахователя в неговия вид, непосредствено след настъпилото застрахователно събитие;
  • осигури възможност за оглед на МПС в срок до 5 работни дни от датата на заявлението за щета;
Застрахователното обезщетение се определя във основа на възрастта на МПС, платената застрахователна премия, както и допълнителните договорености по полицата. Изплащането на застрахователното обезщетение се извършва в срок до 15 работни дни от представянето на всички изискани от Застрахователя документи и други, свързани с установяване на застрахователното събитие и размера на щетите; 

Начини за определяне на обезщетението
  • Отстраняване на щетите в „Официален сервиз”;
  • Отстраняване на щетите в „Доверен сервиз”;
  • Отстраняване на щетите в по представени разходни документи / фактури;
  • Експертна оценка.

Документи


Общи условия "Каско" 330 Kb (pdf) свали
Предложение-въпросник "Каско" 280 Kb (pdf) свали
Уведомление щета "Каско" 341 Kb (pdf) свали