Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Застраховка "Животни"

Застраховка „Животни, птици, риба и кошери с пчели”
 
Застраховката се прилага за:
 • Едри рогати животни (говеда и биволи) на възраст над 6 месеца.
 • Еднокопитни животни (коне, катъри, мулета и магарета) на възраст от 1 до 10 години включително.
 • Дребни рогати животни (овце и кози) на възраст над 3 месеца.
 • Подрастващи прасета над 20 килограма, свине за угояване и свине за разплод.
 • Ловни, луксозни и кучета, използвани за охрана на обекти на възраст от 1 до 8 години.
 • Племенни (елитни) луксозни, декоративни и състезателни животни и птици след индивидуална преценка.
 • Птици (бройлери, подрастващи, ярки, носачки, гъски и патици за гушене).
 • Риба и зарибителен материал, отглеждани във водоеми за интензивно рибовъдство.
 • Кошери с пчели.
Застраховката се сключва на основание писмено предложение от Застрахования, в което същият е обявява точно и изчерпателно всички съществени обстоятелства, които са му известни или при положена дължима грижа трябва да са му известни и са от значение за риска.
Преди сключване на застраховката Застрахователят и/или упълномощен от него ветеринарен специалист извършва оглед и оценка на животните, птиците и рибата.
 
Застрахователните суми за отделните видове животни и птици се договарят между Застрахования и Застрахователя, като се вземат предвид разценките на Застрахователя съобразно и индивидуалните качества на животните и птиците като порода, възраст, продуктивност, район, условия на отглеждане и пазарните цени.
 
Застрахователната премия се определя от Застрахователя на база на действащата към момента на сключване на застраховката тарифа и може да бъде коригирана с отстъпки или надбавки. Застрахователната премия е дължима еднократно при сключването на застрахователния договор или разсрочено до 4 броя вноски.
 
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият следва:
 • да уведоми незабавно обслужващия го ветеринарен лекар и/или компетентните органи съобразно конкретния случай (напр. служба за противопожарна и аварийна безопасност  и/или полицейско управление);
 • да вземе всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на щетите, включително да спазва предписанията на Застрахователя и ветеринарните органи;
 • да уведоми Застрахователя без забавяне и не по-късно от 3 (три) дни от узнаване за събитието;
 • да предостави на Застрахователя всички сведения за събитието, които са му известни;
 Застрахователното обезщетение се определя и изплаща от Застрахователя  в срок до 15 работни дни от представянето на всички изискани документи, свързани с установяване на застрахователното събитие и размера на щетите; 

Документи


Общи условия "Животни, риби, птици и кошери с пчели" 227 Kb (pdf) свали